20.12.02

SEMBLANCES CATALÀ - ANGLÈS I DISSEMBLANCES ENVERS EL CASTELLÀ.

De vegades l'anglès i el català de socarrel (el que sentít de la meva àvia, per ex.) o també l'antic o el culte, tenen sorprenents coincidències, i no sols per mots solts semblants al català i molt distints al castellà, entre els quals en podem trobar un munt: generalment són coincidències vinculades amb l'occità i el francès per raons històriques, d'altres són cultismes grecolatins, d'altres són a causa del sistema lingüístic castellà, prou divergent i més evolucionat autísticament –influït per l'àrab i el basc, a diferència de les llengües europees occidentals- i alguns altres simple casualitat.
A tall d'exemple, vet ací un llistat de noms semblants entre català i anglès i que divergeixen prou del castellà: “acaçar, perseguir” (to chase-perseguir), “adreça” (address-dirección, domicilio), “advocat” (advocate, lawyer-abogado), “afaiçonar” (to fashion-dar forma), “albercoc” (apricot-albaricoque), “almoina” (alms-limosna), “allotjar” (to lodge-alojar), “ambaixador” (ambassador-embajador), “aprofitar” (to profit-aprovechar), “aprovar” (to approve-aprobar), “arc” (arc, arch-arco), “areng, arengada” (herring-arenque), “arnès” (harness-jaez), “arracada” (earring-pendiente), “assassí” (assassin-asesino), “assegurança” (insurance-seguro), “as/semblar-se” (to resemble, to look like-parecerse), “assemblea” (assembly-asamblea), “atènyer” (to attain-conseguir), “ban (ban-bando, prohibición oficial), “bandejar, apartar, descartar, proscriure (to banish, to discard-proscribir, desterrar, descartar), “bandit” (bandit-bandido), “bang” (bang-pam), “biscuit” (biscuit-bizcocho), “blau” (blue-azul), “blasme” (blame-vituperio, culpa), “braçalet” (bracelet-brazalete), “bramar” (to bray-rebuznar), “brou” (broth-caldo), “buf” (puff-jadeo, soplido), “bústia postal, apartat” (postal box, letter box-apartado), “carlota, pastanaga” (carrot-zanahoria), “cercar, buscar” (to search for, to look for-buscar), “cim” (summit-cúspide, cumbre, pico), “cendra, caliu” (cinder-ceniza,brasas), “cercle” (circle-círculo), “cisell” (chisel-cincel), “conquesta” (conquest-conquista), “contrada, comarca” (country-comarca), “corredor” (corridor-pasillo), “cotó” (cotton-algodón),
“cranc” (crab, crayfish-cangrejo), “crossa” (crutch-muleta), “crosta” (crust-costra), “cua” (queue-cola), “cura” (care-cuidado), “cursa” (course-carrera), “crucifix” (crucifix, rood-crucifijo), “cucut” (cuckoo-cuclillo), “covard” (coward-cobarde), “damnar, condemnar” (to damn-condenar), “data” (date-fecha), “deslliurar” (to deliver-librar), “desenvolupament, desplegament” (developpement-desarrollo), “desprendre” (to spend-gastar), “dinar, menjar principal” (dinner-comida principal), “eixida” (exit, issue-salida), “elm, casc” (helmet-yelmo, casco), “encoratjar” (to encourage-animar), “endins” (inside-adentro), “enginyer” (engineer-ingeniero), “escuma” (scum – espuma), “escurar” (to scour - fregar), “esquirol” (squirrel-ardilla), “estel, estrella” (star-estrella), “estendard” (standard, banner-estandarte), “estómac” (stomach-estómago), “estranger, foraster” (stranger, foreign, foreigner-extranjero), “estruç” (ostrich-avestruz), “excel·lent” (excellent-excelente, sobresaliente), “exemple” (example-ejemplo), “fada” (fairy-hada), “fat” (fate-hado), “feble, dèbil” (feeble, weak-débil), “femella” (female-hembra), “fenoll, fonoll” (fennel-hinojo), “fervent” (fervent-ferviente), “figa” (fig-higo), “flama” (flame-llama), “floc” (flake-copo), “focus” (focus-foco), “força” (force, Strength, power-fuerza), “font-ana” (fountain-fuente), “forquilla” (fork-tenedor), “ganivet” (knife-cuchillo), “glaç, gel” (glace, ice-hielo), “glop” (gulp-trago), “grec” (Greek-griego), “gros, gras” (gross, fat, big-gordo), “guaitar” (to watch- vigilar), “guatlla” (quail, codorniz), “Guillem” (William, Guillermo), “herba” (herb-yerba), “heretatge, herencia” (heritage-herencia, heredad), “hereu” (heir-heredero), “hesitar, dubtar” (to hesitate-dudar), “joia, alegria” (joy-alegría), “julep, xarop” (julep-jarabe, poción), “llangor, defalliment” (languor-desfallecimiento), “llanterna, fanal” (lantern-linterna), “llard” (lard-manteca, grasa animal), “llatzeret, llebroseria” (lazaret-leprosería), “llentilla” (lentil-lenteja), “llepar” (to lap-lamer), “lleure” (leisure-tiempo libre), “llevar” en valencià (to leave-quitar), “manta” (many-mucho, muchos, mucha, muchas), “mantell” (mantle-manto), “meravella” (marvel, wonder-maravilla), “mercaderies” (marchandise, goods-mercancías), “mercat” (market-mercado), “mestressa, madona, na” (mistress – señora, doña), “mesura, mida” (measure, size-medida), “miracle” (miracle-milagro), “miratge” (mirage-espejismo), “mirall, espill” (mirror-espejo), “molsa” (moss-musgo), “moltó” (mutton, sheep-carnero), “monstruós” (monstrous-mostruoso), “murmuri” (murmur, mutter-murmullo), “musar, perdre el temps, estar distret” (to muse-perder el tiempo, estar distraído), “musell” (muzzle, snout-hocico), “nacre” (nacre-nácar), “nas” (nose-nariz), “net” (neat, clean-limpio), “nit” (night-noche), “noi, xic, minyó” (boy, lad-chico, mozo), “nyam” (yam-ñame), “oncle” (uncle-tío), “ostatge” (ostage-rehén), “pagès” (peasant-campesino, rústico), “panteixar” (to pant-jadear), “paradís” (paradise-paraíso), “peix” (fish-pez), “perill” (peril-peligro), “perir” (to perish-perecer), “pilot” (pile-montón), “pixar” (to piss, mear), “plany, lament” (plaint, lament-lamento), “pledejar, al·legar” (to plead-pleitear, alegar), “poetessa” (poetess-poetisa), “(carn de) porc” (pork-cerdo), “pot” (pot-tarro, bote), “pregar, orar” (to pray-rezar, orar), “provar” (to prove-probar), “pruna” (plum-ciruelo), “pruna (seca)” (prune-ciruelo seco), “punxó” (punch-pegada, puñetazo, punzón), “punir, castigar” (to punish-castigar), “qualitat” (quality-calidad), “quantitat” (quantity-cantidad), “risc” (risk-riesgo), “Roger” (Roger-Rogelio), “romaní” (rosemary-romero), “rostit” (roast-asado), “signatura, firma” (signature-firma), “sípia” (xiphias-jibia), “si us plau” (please-por favor), “socs, esclops” (clogs-zuecos), “sòl” (soil-suelo), “sompo, atabalat” (numb-aturdido, entumecido), “sopar, menjar lleuger” (supper-cena, comida frugal), “(donar) suport” (to support-apoyar), “tastar, fer gust” (to taste-gustar, probar), “taula” (table-mesa), “timó, farigola” (thyme-tomillo), “tonyina” (tunny-atún), “udolar, ulular” (to ululate-aullar) “uixer” (usher-ujier), “vàlua, valor” (value-valor), “vassall” (vassal-vasallo), “venjança, revenja” (vengeance, revenge-venganza), “vellut” (velvet-terciopleo), “ver, veritable” (veritable, true-verdadero), “vespre” (evening-atardecer, anochecer*1), “vespres” (vespers-vísperas), “vexar” (to vex-vejar), “xarop” (syrup-jarabe) i prou d'altres.
No hi faig esment dels que coincideixen per diferir dels mots castellans acabats en –e i –o, com ara “absent”, “angle”, “marc”, “mèrit”, “lícit”, “militant”, “modest”, “vehicle”, “bronze”, “bulb”, “cigar”, “clarinet”, “herald”, “heroic”, “circuit”, “possible”, etc perquè fos una llista massa llarga. Ni tampoc dels mots de l'estil “alfabet” (alphabet-alfabeto), “ampli” (ample-amplio), “extraordinari” (extraordinary-extraordinario), “monstruós” (monstrous-mostruoso), “proverbi” (proverb-proverbio), “prejudici” (prejudice-prejuício), “prestigi” (prestige-prestigio), “príncep” (prince-príncipe), “purgatori” (purgatory-purgatorio), “tricicle” (tricycle-triciclo), “tronc” (trunk-tronco), “tulipa” (tulip-tulipán), “tsar” (tzar-zar), “veterinari” (veterinary-veterinario), “vicari” (vicar-vicario), “vici” (vice-vicio), etc.
També tenim els dies de la setmana, que en les grans llengües europees tenen dessinència significant “dia” (-day en anglès, -tag en alemany, -di en italià i francès...) mentre que en català el “di-” és prefixe (com en occità), i en castellà no hi ha prefixe ni dessinència. Així: Monday, Montag, lundi, dilluns, lunes.
Algunes paraules canvien un tant de significat, així, el joc infantil “sambori” ve de l'anglès “jamboree” (=aplec, festa popular); “almoina” se sembla a “alimony” (paga per a aliments); “bacó” (=cadell del porc, porcell) se sembla a “bacon” (=cansalada de porc); en anglès diuen “to ramble” a “ramblejar, rondar, passejar” (“rambla”, en català és el llit eixut d'un riu o rierol); o l'anglès “cap” (=gorra) sembla relacionat amb “cap” (=testa) o “capell” (en anglès “hat”). O “to turn” que recorda a “tornar” però que vol dir “girar, tombar”. “Pitcher” que recorda el nostre “pitxer” en realitat vol dir “càntir”, però deu tenir també un origen comú (en basc, per cert, és exactament igual que en català: “pitxer”). “To gorge” vol dir “engolir, empassar” i és semblant al nostre mot “gorja” (=gola). O d'altres tenen equivalença exacta català-anglès mentre que el castellà ha d'emprar-hi un verb doble, com ara “manllevar” (to borrow-pedir prestado”) o una expressió doble, com “aviram” (poultry-aves de corral). Mentre que “bessó” i “twin” tenen l'arrel al nombre dos, el castellà utilitza “gemelo” i “mellizo”, sense arrel numèrica.
En l'Edat Mitjana el català tenia molts més mots semblants a l'anglès que no pas ara, com ara “delit” per “delícia” (delight-delicia), “desert” (deserted-abandonado), “follia” per “bogeria” (folly, madness, insanity-locura), “gai” per “alegre, joiós” (gay-alegre), “llong” per “llarg” (long-largo), “article+més” per “la major part de” (the most-la mayoría)*2, “oblivió” per “oblit” (oblivion –olvido), “plaça” en el sentit de lloc (place-lugar), “pus” (encara usat a Mallorca) per “més” (plus-more-más), “raor” –documentat almenys fins al s. XVI) per “maquineta d'afaitar” (razor-maquinilla), “re/membrar” per “recordar” (to remember-recordar) o molts altres que encara que alguns són oficials, de fet, han caigut en desús en la llengua parlada majoritària actual (excepte algunes comarques o dites), així “apropar, atansar” (to approach-acercar), “argent viu, mercuri” (quicksilver, mercury-mercurio), “arranjar, arreglar” (to arrange-arreglar), “avantatge” (advantage-ventaja), “lletra-carta” (letter-carta), requesta, prec , sol·licitud” (request-solicitud, requerimiento, ruego, demanda), “requestar” (to request-solicitar, pedir), etc. En queden expressions, com ara “a mitja requesta” (lloc a mig omplir, escoltada a Nules, Plana Baixa com a “a mitja recresta ”).
Aquestes sovintejades coincidències de vocabulari provenen sens dubte de la gran relació amb la Gascunya veïna ocupada pels normands (sovint anglesos), si bé la progressiva castellanització del català va anul·lant-les progressivament.
De fet, la democràcia estamental (Parlament), apareguda a Catalunya a través de les Treves de Déu de l'Abat Oliba és pocs anys anterior al parlamentarisme normand (anglès) i, el mot anglès "Parliament" és probable que vingui del català "Parlament" a través del normand francès. Com a contrapartida, “botifler” ve de “Beauty flower” (referit a la flor de lis borbònica) o “jaqueta” (=americana) de “jacket”.
És patètic que a TV3 treguessin en una sèrie una dona catalana ploriquejant a una andalusa (en castellà) dient que “hasta tasca que para vosotros es para pasarlo bién, en catalán significa tarea, ya ves...”. Exactament, com “task” en anglès o “tasque” en francès, perquè som europeus i hauríem de conèixer millor els nostres referents culturals i anímics europeus.
També paga la pena de fer esment de la bàsica coincidència entre “s-ss-c” entre el català i l'anglès.
O, com ara expressions com ara "que vindrà, m'ha dit que" o "se n'ha quedat sense" són maneres prou paregudes a les que sol utilitzar l'anglès les preposicions, etc., és a dir, amb molta llibertat i creativitat.
Igualment és una mica més coincident amb l'anglès-i divergent front al castellà- el sistema clàssic català de dir les hores. O l'expressió “vegades+mot temporal”, com ara: “dues vegades el dia” (twice a day) que el castellà forma amb la preposició “por” (tres veces por día), si bé l'anglès també fa servir “per” (twice per day).
Un cas molt sorprenent pel que té d'identitat extrema, i a més en una forma/construcció verbal, és:
L'imperatiu de 1ª i 3ª persona: una forma genuïna en català.
Cada vegada escolt més, sobretot la gent jove de ciutats, usar i abusar de la construcció «anar+ infinitiu» que, a part de ser usualment un calc de castellà, té el problema afegit de poder-se confondre amb el nostre passat perfecte perifràstic, com ara:
«vaig a estudiar» / vaig estudiar(=estudií) «vaig a ajudar» / vaig ajudar(=ajudí)«vaig a oir»/ vaig oir(=oí) etc.
Quan pens en el parlar de la meva àvia i en el de la gent gran de Castelló, m'adon que no s'expressaven pas així, ans deien:
Deixa'm estudiar deixa'm ajudar deixa'm oir etc.
O sia, la mateixa construcció que l'imperatiu én anglés:
deixa'm ajudar-te... (let me help you)
deixa'm dir-li...(let me tell him...) deixeu-nos dir...(let us tell...) deixeu-nos oir...(let us hear...) deixeu-los marxar (let them go away) deixa'ns cantar(let us sing) deixeu-me pensar(let me think)deixeu-la explicar-se (let her explain herself)
Aquesta forma, a més, ens ofereix l'avantatge d'unes connotacions més tolerants i educades que
les formes castellanitzades o més semblants a les castellanes:
«que marxin» /deixeu-los marxar «que s'expliqui» / deixeu-la explicar-se etc.
Ara bé, «anar a + infinitiu» no accepta pas sempre de ser substituït per aquest imperatiu genuí, de vegades poc adient o massa forçat. En tals casos podem usar formes futures simples o les perífrasis estar a punt de (o el seu equivalent més clássic cuidar) o voler en present o condicional, o encara altres solucions semblants.
«vaig a estudiar»: deixa'm estudiar estic a punt de (ficar-me a) estudiar vull estudiar voldria estudiar estudiaré (ara) etc.
En cada ocasió podem triar la forma més adient al cas, sense rigideses. Caure en la rigidesa i les solucions estereotipades (l'“entesos?” de la TV3) vol dir que ens manquen els recursos creatius genuïns per a enfortir i fer reviscolar la contaminada llengua catalana que parlen, sobretot, els joves urbans i, massa sovint també, professors de català i “nacionalistes”, especialment al País Valencià.
No estic pas afirmant que totes les construccions d'"anar a+infinitiu" sien incorrectes, però sí que moltes ho són en major o menor mesura, a més de cacafòniques.
Cal reintroduir amb força aquest esmorteït i creatiu imperatiu.
---
*1 El castellà no té un equivalent exacte en salutacions al nostre “Bon vespre” (=good evening, bonne soirée, buona sera, guten Abend...), de nou veiem com ha evolucionat independentment, fora d'un context pròpiament europeu.
*2 Ausiàs March: “Quan les més gents festegen prop los focs...”

http://www.unitat.org/nacio/angles.html

SKULLS & BONES

http://www.parascope.com/articles/0997/skullbones.htm

The Order of Skull and BonesEverything You Ever Wanted to Know, But Were Afraid to AskBy Kris MilleganEditor, Conspiracy Theory Research ListRoadsEnd@aol.comThe story begins at Yale, where three threads of American social history -- espionage, drug smuggling and secret societies -- intertwine into one. ParaScope is pleased to present this treatise on the Order of Skull and Bones, whose initiates fill the ranks of the global elite. Is Skull and Bones the American branch of the Illuminati? Are national and global events manipulated as part of a grand Hegellian equation, thesis and anti-thesis yielding a New World Order synthesis? The evidence and events surrounding the Order of Skull and Bones will shock you. Read on.

1. The Secret Origins of Skull & Bones The story begins at Yale, where three threads of American social history -- espionage, drug smuggling and secret societies -- intertwine into one.Elihu Yale was born near Boston, educated in London, and served with the British East India Company, eventually becoming governor of Fort Saint George, Madras, in 1687. He amassed a great fortune from trade and returned to England in 1699. Yale became known as quite a philanthropist; upon receiving a request from the Collegiate School in Connecticut, he sent a donation and a gift of books. After subsequent bequests, Cotton Mather suggested the school be named Yale College, in 1718.A statue of Nathan Hale stands on Old Campus at Yale University. There is a copy of that statue in front of the CIA's headquarters in Langley, Virginia. Yet another stands in front of Phillips Academy in Andover, Massachusetts (where George H.W. Bush ('48) went to prep school and joined a secret society at age twelve). Nathan Hale, along with three other Yale graduates, was a member of the "Culper Ring," one of America's first intelligence operations. Established by George Washington, it was successful throughout the Revolutionary War. Nathan was the only operative to be ferreted out by the British, and after speaking his famous regrets, he was hanged in 1776. Ever since the founding of the Republic, the relationship between Yale and the "Intelligence Community" has been unique.In 1823, Samuel Russell established Russell and Company for the purpose of acquiring opium in Turkey and smuggling it to China. Russell and Company merged with the Perkins (Boston) syndicate in 1830 and became the primary American opium smuggler. Many of the great American and European fortunes were built on the "China"(opium) trade.One of Russell and Company's Chief of Operations in Canton was Warren Delano, Jr., grandfather of Franklin Roosevelt. Other Russell partners included John Cleve Green (who financed Princeton), Abiel Low (who financed construction of Columbia), Joseph Coolidge and the Perkins, Sturgis and Forbes families. (Coolidge's son organized the United Fruit company, and his grandson, Archibald C. Coolidge, was a co-founder of the Council on Foreign Relations.)William Huntington Russell ('33), Samuel's cousin, studied in Germany from 1831-32. Germany was a hotbed of new ideas. The "scientific method" was being applied to all forms of human endeavor. Prussia, which blamed the defeat of its forces by Napoleon in 1806 on soldiers only thinking about themselves in the stress of battle, took the principles set forth by John Locke and Jean Rosseau and created a new educational system. Johan Fitche, in his "Address to the German People," declared that the children would be taken over by the State and told what to think and how to think it.Georg Wilhelm Friedrich Hegel took over Fitche's chair at the University Of Berlin in 1817, and was a professor there until his death in 1831. Hegel was the culmination of the German idealistic philosophy school of Immanuel Kant. To Hegel, our world is a world of reason. The state is Absolute Reason and the citizen can only become free by worship and obedience to the state. Hegel called the state the "march of God in the world" and the "final end". This final end, Hegel said, "has supreme right against the individual, whose supreme duty is to be a member of the state." Both fascism and communism have their philosophical roots in Hegellianism. Hegellian philosophy was very much in vogue during William Russell's time in Germany.When Russell returned to Yale in 1832, he formed a senior society with Alphonso Taft ('33). According to information acquired from a break-in to the "tomb" (the Skull and Bones meeting hall) in 1876, "Bones is a chapter of a corps in a German University.... General Russell, its founder, was in Germany before his Senior Year and formed a warm friendship with a leading member of a German society. He brought back with him to college, authority to found a chapter here." So class valedictorian William H. Russell, along with fourteen others, became the founding members of "The Order of Scull and Bones," later changed to "The Order of Skull and Bones". The secretive Order of Skull and Bones exists only at Yale. Fifteen juniors are "tapped" each year by the seniors to be initiated into next year's group. Some say each initiate is given $15,000 and a grandfather clock. Far from being a campus fun-house, the group is geared more toward the success of its members in the post-collegiate world.The family names on the Skull and Bones roster roll off the tongue like an elite party list -- Lord, Whitney, Taft, Jay, Bundy, Harriman, Weyerhaeuser, Pinchot, Rockefeller, Goodyear, Sloane, Stimson, Phelps, Perkins, Pillsbury, Kellogg, Vanderbilt, Bush, Lovett and so on.William Russell went on to become a general and a state legislator in Connecticut. Alphonso Taft was appointed U.S. Attorney General, Secretary of War (a post many "Bonesmen" have held), Ambassador to Austria, and Ambassador to Russia (another post held by many "Bonesmen"). His son, William Howard Taft ('87), is the only man to be both President of the United States and Chief Justice of the Supreme Court.

2. Secrets of the "Tomb" The Order flourished from the very beginning in spite of occasional squalls of controversy. There was dissension from some professors, who didn't like its secrecy and exclusiveness. And there was backlash from students, showing concern about the influence "Bones" was having over Yale finances and the favoritism shown to "Bonesmen."In October of 1873, Volume 1, Number 1, of The Iconoclast was published in New Haven. It was only published once and was one of very few openly published articles on the Order of Skull and Bones.From The Iconoclast:"We speak through a new publication. because the college press is closed to those who dare to openly mention 'Bones'...."Out of every class Skull and Bones takes its men. They have gone out into the world and have become, in many instances, leaders in society. They have obtained control of Yale. Its business is performed by them. Money paid to the college must pass into their hands, and be subject to their will. No doubt they are worthy men in themselves, but the many, whom they looked down upon while in college, cannot so far forget as to give money freely into their hands. Men in Wall Street complain that the college comes straight to them for help, instead of asking each graduate for his share. The reason is found in a remark made by one of Yale's and America's first men: 'Few will give but Bones men and they care far more for their society than they do for the college....'"Year by year the deadly evil is growing. The society was never as obnoxious to the college as it is today, and it is just this ill-feeling that shuts the pockets of non-members. Never before has it shown such arrogance and self-fancied superiority. It grasps the College Press and endeavors to rule it all. It does not deign to show its credentials, but clutches at power with the silence of conscious guilt."To tell the good which Yale College has done would be well nigh impossible. To tell the good she might do would be yet more difficult. The question, then, is reduced to this -- on the one hand lies a source of incalculable good -- on the other a society guilty of serious and far-reaching crimes. It is Yale College against Skull and Bones!! We ask all men, as a question of right, which should be allowed to live?"At first, the society held its meetings in hired halls. Then in 1856, the "tomb", a vine-covered, windowless, brown-stone hall was constructed, where to this day the "Bonesmen" hold their "strange, occultish" initiation rites and meet each Thursday and Sunday. On September 29, 1876, a group calling itself "The Order of File and Claw" broke into the Skull and Bones' holy of holies. In the "tomb" they found lodge-room 324 "fitted up in black velvet, even the walls being covered with the material." Upstairs was lodge-room 322, "the 'sanctum sanctorium' of the temple... furnished in red velvet" with a pentagram on the wall. In the hall are "pictures of the founders of Bones at Yale, and of members of the Society in Germany, when the chapter was established here in 1832." The raiding party found another interesting scene in the parlor next to room 322. From "The Fall Of Skull And Bones":"On the west wall, hung among other pictures, an old engraving representing an open burial vault, in which, on a stone slab, rest four human skulls, grouped about a fools cap and bells, an open book, several mathematical instruments, a beggar's scrip, and a royal crown. On the arched wall above the vault are the explanatory words, in Roman letters, 'We War Der Thor, Wer Weiser, Wer Bettler Oder, Kaiser?' and below the vault is engraved, in German characters, the sentence; 'Ob Arm, Ob Beich, im Tode gleich.'The picture is accompanied by a card on which is written, 'From the German Chapter. Presented by D. C. Gilman of D. 50'."Daniel Coit Gilman ('52), along with two other "Bonesmen," formed a troika which still influences American life today. Soon after their initiation in Skull and Bones, Daniel Gilman, Timothy Dwight ('49) and Andrew Dickinson White ('53) went to study philosophy in Europe at the University of Berlin. Gilman returned from Europe and incorporated Skull and Bones as Russell Trust, in 1856, with himself as Treasurer and William H. Russell as President. He spent the next fourteen years in New Haven consolidating the order's power. Gilman was appointed Librarian at Yale in 1858. Through shrewd political maneuvering, he acquired funding for Yale's science departments (Sheffield Scientific School) and was able to get the Morrill Land Bill introduced in Congress, passed and finally signed by President Lincoln, after being vetoed by President Buchanan. This bill, "donating public-lands for State College for agriculture and sciences", is now known as the Land Grant College Act. Yale was the first school in America to get the federal land scrip and quickly grabbed all of Connecticut's share at the time. Pleased by the acquisitions, Yale made Gilman a Professor of Physical Geography. Daniel was the first President of the University of California. He also helped found, and was the first president of, John Hopkins. Gilman was first president of the Carnegie Institution and involved in the founding of the Peabody, Slater and Russell Sage Foundations.His buddy, Andrew D. White, was the first president of Cornell University (which received all of New York's share of the Land Grant College Act), U.S. Minister to Russia, U.S. Ambassador to Berlin and first president of the American Historical Association. White was also Chairman of the American delegation to the first Hague Conference in 1899, which established an international judiciary. Timothy Dwight, a professor at Yale Divinity School, was installed as president of Yale in 1886. All presidents since, have been either "Bonesmen" or directly tied to the Order and its interests. The Daniel/Gilman/White trio was also responsible for the founding of the American Economic Association, the American Chemical Society and the American Psychological Association. Through their influences on John Dewey and Horace Mann, this trio continues to have an enormous impact on education today.

3. Networks of Power In his book "America's Secret Establishment," Antony Sutton outlined the Order of Skull and Bones' ability to establish vertical and horizontal "chains of influence" that ensured the continuity of their conspiratorial schemes.The Whitney-Stimson-Bundy links represent the "vertical chain". W. C. Whitney ('63), who married Flora Payne (of the Standard Oil Payne dynasty), was Secretary of the Navy. His attorney was a man named Elihu Root. Root hired Henry Stimson ('88), out of law school. Stimson took over from Root as Secretary of War in 1911, appointed by fellow Bonesman William Howard Taft. Stimson later became Coolidge's Governor-General of the Philippine Islands, Hoover's Secretary of State, and Secretary of War during the Roosevelt and Truman administrations. Hollister Bundy ('09) was Stimson's special assistant and point man in the Pentagon for the Manhattan Project. His two sons, also members of Skull and Bones, were William Bundy ('39) and McGeorge Bundy ('40) -- both very active in governmental and foundation affairs. The two brothers, from their positions in the CIA, the Department of Defense and the State Department, and as Special Assistants to Presidents Kennedy and Johnson, exercised significant impact on the flow of information and intelligence during the Vietnam "War." William Bundy went on to be editor of Foreign Affairs, the influential quarterly of the Council on Foreign Affairs (CFR). McGeorge became president of the Ford Foundation. Another interesting group of "Bonesmen" is the Harriman/Bush crowd. Averil Harriman ('13), "Elder Statesman" of the Democratic Party, and his brother Roland Harriman ('17) were very active members. In fact, four of Roland's fellow "Bonesmen" from the class of 1917 were directors of Brown Brothers, Harriman, including Prescott Bush ('17), George Bush's dad.Since the turn of the century, two investment bank firms -- Guaranty Trust and Brown Brothers, Harriman -- were both dominated by members of Skull and Bones. These two firms were heavily involved in the financing of Communism and Hitler's regime. Bonesman share an affinity for the Hegellian ideas of the historical dialectic, which dictates the use of controlled conflict -- thesis versus anti-thesis -- to create a pre-determined synthesis. A synthesis of their making and design, where the state is absolute and individuals are granted their freedoms based on their obedience to the state -- a New World Order.Funding and political maneuvering on the part of "Bonesmen" and their allies helped the Bolsheviks prevail in Russia. In defiance of federal laws, the cabal financed industries, established banks and developed oil and mineral deposits in the fledgling U.S.S.R. Later, Averil Harriman, as minister to Great Britain in charge of Lend-Lease for Britain and Russia, was responsible for shipping entire factories into Russia. According to some researchers, Harriman also oversaw the transfer of nuclear secrets, plutonium and U. S. dollar printing plates to the U.S.S.R.In 1932, the Union Banking Corporation of New York City had enlisted four directors from the ('17) cell and two Nazi bankers associated with Fritz Thyssen, who had been financing Hitler since 1924.From "George Bush; The Unauthorized Biography":"President Franklin Roosevelt's Alien Property Custodian, Leo T. Crowley, signed Vesting Order Number 248 [11/17/42] seizing the property of Prescott Bush under the Trading with Enemy Act. The order, published in obscure government record books and kept out of the news, Note #4 explained nothing about the Nazis involved; only that the Union Banking Corporation was run for the 'Thyssen family' of 'Germany and/or Hungary' -- 'nationals ... of a designated enemy country.'"By deciding that Prescott Bush and the other directors of the Union Banking Corporation were legally 'front men for the Nazis', the government avoided the more important historical issue: In what way 'were Hitler's Nazis themselves hired, armed, and instructed by' the New York and London clique of which Prescott Bush was an executive manager? ..."4. New York Times, December 16, 1944, ran a five-paragraph page 25 article on actions of the New York State Banking Department. Only the last sentence refers to the Nazi bank, as follows: 'The Union Banking Corporation, 39 Broadway, New York, has received authority to change its principal place of business to 120 Broadway.'"The Times omitted the fact that the Union Banking Corporation had been seized by the government for trading with the enemy, and the fact that 120 Broadway was the address of the government's Alien Property Custodian."After the war, Prescott went on to become a U. S. Senator from Connecticut and favorite golfing partner of President Eisenhower. Prescott claims responsibility for getting Nixon into politics and takes personal credit for bringing Dick on board as Ike's running mate in 1952.

. Name Roster of the Secret Establishment There were so many "Yalies" in the OSS that Yale's drinking tune, the "Whiffenpoof Song", became an "unofficial" song of the OSS. Many in the OSS were "Bonesmen" or belonged to the other Yale senior societies. Robert Lovett ('18), Harriman's childhood friend, had been tapped into Skull & Bones by Prescott Bush's cell of '17 and was a director at Brown Brothers, Harriman.Again, from "George Bush: The Unauthorized Biography":"On October 22, 1945, Secretary of War Robert Patterson created the Lovett Committee, chaired by Robert A. Lovett, to advise the government on the post-World War II organization of U.S. intelligence activities.... The new agency would 'consult' with the armed forces, but it must be the sole collecting agency in the field of foreign espionage and counterespionage. The new agency should have an independent budget, and its appropriations should be granted by Congress without public hearings. Lovett appeared before the Secretaries of State, War, and Navy on November 14, 1945.... Lovett pressed for a virtual resumption of the wartime Office of Strategic Services (OSS).... The CIA was established in 1947 according to the prescription of Robert Lovett, of Jupiter Island."Gaddis Smith, a history professor at Yale, said, "Yale has influenced the Central Intelligence Agency more than any other university, giving the CIA the atmosphere of a class reunion." And "Bonesman" have been foremost among the "spooks" building the CIA's "haunted house."F. Trubee Davison ('18) was Director of Personnel at the CIA in the early years. Some of the other "Bonesmen" connected with the intelligence community are:
Sloane Coffin, Jr. ('49)
V. Van Dine ('49)
James Buckley ('44)
Bill Buckley ('50)
Hugh Cunnigham ('34)
Hugh Wilson ('09)
Reuben Holden ('40)
Charles R. Walker ('16)
Yale's 'unofficial' Secretary of War, Robert D. French ('10)
Archibald MacLiesh ('15)
Dino Pionzio ('50), CIA Deputy Chief of Station during Allende overthrow
William and McGeorge Bundy
Richard A. Moore ('3?)
Senator David Boren ('63)
Senator John Kerry ('66) ...and, of course, George Herbert Walker Bush. Bush tapped Coffin, who tapped Buckley.Some other prominent Bonesmen include:
Henry Luce ('20), Time-Life
John Thomas Daniels ('14), founder Archer Daniels Midland
Gifford Pinchot ('89), President Theodore Roosevelt's chief forester
Frederick E. Weyerhaeuser ('96)
Harold Stanley ('08), founder of Morgan Stanley, investment banker
Alfred Cowles ('13), Cowles Communication
Henry P. Davison ('20), senior partner Morgan Guaranty Trust
Thomas Cochran ('04) Morgan partner
Senator John Heinz ('31)
Pierre Jay ('92), first chairman of the Federal Reserve Bank of New York
George Herbert Walker, Jr. ('27), financier and co-founder of the NY Mets
Artemus Gates ('18), President of New York Trust Company, Union Pacific, TIME, Boeing Company
William Draper III (50), the Defense Department, UN and Import-Export Bank
Dean Witter, Jr.('44), investment banker
Senator Jonathan Bingham ('36)
Potter Stewart ('36), Supreme Court Justice
Senator John Chaffe ('47)
Harry Payne Whitney ('94), husband of Gertrude Vanderbilt, investment banker
Russell W. Davenport ('23), editor Fortune Magazine, created Fortune 500 list
Evan G. Galbraith ('50), Ambassador to France and Managing Director of Morgan Stanley
Richard Gow ('55), president Zapata Oil
Amory Howe Bradford ('34), husband of Carol Warburg Rothschild and general manager for the New York Times
C. E. Lord ('49), Comptroller of the Currency
Winston Lord ('59), Chairman of CFR, Ambassador to China and assistant Secretary of State in the Clinton administration Ever since Nixon re-established America's political relationship with China, many of our ambassadors to that country have been Bonesmen, including George Bush, the first Chief U. S. Liaison Officer to the Peoples Republic of China.

5. China and the Opium Wars Why all this interest in China? Well, China, among other things, is one of the largest producers and users of opiates in the world.For a while, in the 1800s, the Yankee Clippers in Connecticut and Massachusetts were the fastest ships on the ocean. Speed was crucial to the opium trade; whoever made the trip from Turkey/India to Macao/Hong Kong/Shanghai first got the most for their goods. During the Opium Wars, the U.S. chose to stand on the sidelines and cheer for the English and French, knowing that treaty obligations would bring the U.S. a share in the spoils. Russell and Company was at times the only trading house operating in Canton and used the opportunity to developed strong commercial ties and handsome profits. Powerful national interests were behind the drug trade, because American traders were badly in need of some article the Chinese would buy, since by this time the seal breeding grounds had been nearly wiped out. If the Chinese had not bought opium from Americans, then United States imports of silk, porcelain and tea would have to paid in precious coin, which was in short supply. In 1843, when the Port of Shanghai was opened, Russell and Co. was one of its earliest traders. In 1903, Yale Divinity School set up a program of schools and hospitals in China. Mao Zedong was among the staff. During the intrigues of China in the 1930s and '40s, American intelligence called upon the resources of "Yale in China", and George Bush's cousin and fellow "Bonesman" Reuben Holden.After stints as UN Ambassador and Chairman of the Republican National Committee for the beleaguered Richard Nixon, George Bush was sent to look after the "China trade". The Bush family is still very much involved in the economic activities of "Red" China.Many researchers contend that George Bush has been with CIA since the early 1950s, and that one of his jobs was to consolidate and co-ordinate the worldwide narcotics industry, the largest industry on Earth. Some say that one of the reasons behind the Vietnam "Police Action" was a cover for the consolidation of the "Golden Triangle".

6. The War on Drugs: An "Intellectual Fraud" Before the Vietnam "War", the Golden Triangle was run by French Intelligence and Corsican mobsters. After the French bailed out and America moved in, the triangle was run by U.S. intelligence, with aid from Sicilian mobsters. This narcotics network is well documented in "The Politics of Heroin in S. E. Asia" by Alfred McCoy, "The Great Heroin Coup" by Henrik Kruger and "Double-Cross" by Sam and Chuck Giancana.Vice-President George Bush, as Chairman of President Reagan's cabinet-level working group and as Director of the National Narcotics Interdiction System, was the highest U. S. governmental official involved in the "war on drugs".Frances Mullen, Jr., former head of the Drug Enforcement Agency (DEA), called Bush's efforts "an intellectual fraud" and "a liability rather than an asset". Soon after these statements, Mullen resigned and the resultant General Accounting Office (GAO) report was buried.In July, 1985, the suppressed GAO paper reported that there were "no benefits from the National Narcotics Border Interdiction System, directed by George Bush. In fact, the overall effect was to encourage supply...."Monika Jensen-Stevenson, a "60 Minutes" producer, quit her job after the CBS news program refused to air the story she had uncovered relating to the covert drug trade. Her book, "Kiss The Boys Goodbye", details how our intelligence community used the apparatus of the POW/MIA governmental agencies as a cover for the trafficking of opiates from the "Golden Triangle".President Reagan appointed Reform Party founder and Texas billionaire Ross Perot to the President's Advisory Council on Foreign Intelligence. Reagan made Perot a special presidential investigator, looking into America's POW and MIAs from the Vietnam "War". Ross took the job to heart and spent considerable time and money in pursuit of the quest. He was given special clearance and access. He asked questions and interviewed everyone he could find. From "Kiss The Boys Goodbye":"Relations between Bush and Perot had gone downhill ever since the Vice-President had asked Ross Perot how his POW/MIA investigations were going.'Well, George, I go in looking for prisoners,' said Perot, 'but I spend all my time discovering the government has been moving drugs around the world and is involved in illegal arms deals.... I can't get at the prisoners because of the corruption among our own people.'"This ended Perot's official access to the highly classified files as a one-man presidential investigator. 'I have been instructed to cease and desist,' he had informed the families of missing men early in 1987."The wholesale importation of cocaine into the U.S. during "Iran/Contra" is also well documented. George Bush, is known "to be in the loop" with many of the players keeping in contact directly with his office. Also, there has been much speculation as to the use of the off-shore rigs, pipelines and other assets of Zapata Offshore being used for narcotic trans-shipments. Narcotics such as cocaine and heroin cannot be manufactured without the precursor chemicals. One of the largest makers of these precursor chemicals is the Eli Lilly Company of Indianapolis, Indiana. The Quayle family is a large stockholder, and George Bush has been on the Board of Directors. Eli Lilly is also the company that first synthesized LSD for the CIA.

7. George Bush, Skull & Bones and the JFK Assassination Rodney Stich's book "Defrauding America" tells of a "deep-cover CIA officer" assigned to a counter-intelligence unit, code-named Pegasus. This unit "had tape-recordings of plans to assassinate Kennedy" from a tap on the phone of J. Edgar Hoover. The people on the tapes were "[Nelson] Rockefeller, Allen Dulles, [Lyndon] Johnson of Texas, George Bush and J. Edgar Hoover."Could George Bush be involved in the JFK assassination? In 1963, Bush was living in Houston, busily carrying out his duties as president of the Zapata Offshore oil company. He denied the existence of a note sent by the FBI's J. Edgar Hoover to "Mr. George Bush of the CIA." When news of the note surfaced, the CIA first said they never commented on employment questions, but later relented said yes, a "George Bush" was mentioned in the note, but that it was "another" George Bush, not the man who took office in the White House in 1988. Some intrepid reporters tracked down the "other" George Bush and discovered that he was just a lowly clerk who had shuffled papers for the CIA for about six months. He never received any interagency messages from anybody at the FBI, let alone the Queen Mary.It is also worth noting that a CIA code word for Bay of Pigs was Operation Zapata, and that two of the support vessels were named Barbara and Houston. Many say that George Bush was high up on the CIA ladder at the time, running proprietorial vehicles and placed in a position of command, responsible for many of the Cubans recruited into "service" at the time. All through the Iran-Contra affair, Felix Rodriguez, the man who captured and had Che Guevara killed for the CIA, always seemed to call Bush's office first.From The Realist (Summer, 1991):"Bush was working with the now-famous CIA agent, Felix Rodriguez, recruiting right-wing Cuban exiles for the invasion of Cuba. It was Bush's CIA job to organize the Cuban community in Miami for the invasion.... A newly discovered FBI document reveals that George Bush was directly involved in the 1963 murder of President John Kennedy. The document places marksmen by the CIA. Bush at that time lived in Texas. Hopping from Houston to Miami weekly, Bush spent 1960 and '61 recruiting Cubans in Miami for the invasion...."George Bush claims he never worked for the CIA until he was appointed Director by former Warren Commission director and then president Jerry Ford in 1976. Logic suggests that is highly unlikely. Of course, Bush has a company duty to deny being in the CIA. The CIA is a secret organization. No one ever admits to being a member. The truth is that Bush has been a top CIA official since before the 1961 invasion of Cuba, working with Felix Rodriguez. Bush may deny his actual role in the CIA in 1959, but there are records in the Bay of Pigs invasion of Cuba that expose Bush's role..."On the Watergate tapes, June 23, 1972, referred to in the media as the 'smoking gun' conversation, Nixon and his Chief of Staff, H.R. Haldeman, were discussing how to stop the FBI investigation into the CIA Watergate burglary. They were worried that the investigation would expose their connection to 'the Bay of Pigs thing.' Haldeman, in his book "The Ends of Power", reveals that Nixon always used code words when talking about the 1963 murder of JFK. Haldeman said Nixon would always refer to the assassination as 'the Bay of Pigs'.On that transcript we find Nixon discussing the role of George Bush's partner, Robert Mosbacher, as one of the Texas fundraisers for Nixon. On the tapes Nixon keeps referring to the 'Cubans' and the 'Texans.' The 'Texans' were Bush, Mosbacher and Baker. This is another direct link between Bush and evidence linking Nixon and Bush to the Kennedy assassination."

8. Motives for the Conspiracy So, why would an intelligence agency/secret society want to smuggle drugs and assassinate JFK?Well, they make a lot of money, and they garner intelligence assets through their participation. There's also the rationale that the world is a seamy and unseemly place, and if you're going to be the 'big boy' on the block, you better know what's going on. And what better way of knowing than by running it yourself? There are also some who theorize that the covert drug trade fits with plans to destabilize American families and society. Through demoralizing and fracturing the body politic, they can impose their will using psychological warfare and the political alchemy of the Hegellian dialectic.James Shelby Downard's article, "Sorcery, Sex, Assassination and the Science of Symbolism ," an underground classic, links American historical events with a wild, numerological, grand occult plan "to turn us into cybernetic mystery zombies". The assassination of JFK, this article contends, was the performance of a public occult ritual called The Killing of the King, designed as a mass-trauma, mind-control assault against our U.S. national body-politic.During Operation Sunrise, Operation Blowback, Operation Paperclip and others, thousands of Nazi scientists, researchers and administrators were brought to the United States after World War II. Many were "smuggled" into the country against direct, written, orders from President Harry S. Truman. Project Monarch was the resumption of a mind-control project called Marionette Programming, which started in Nazi Germany. The basic component of the Monarch Program is the sophisticated manipulation of the mind, using extreme trauma to induce Multiple Personality Disorder.Mr. Downward feels that the perpetrators purposefully murdered JFK in such a way as to affect our National identity and cohesiveness -- to fracture America's soul. Even the blatancy of their conspiracy was designed to show "their superiority" and "our futility".There have been studies that show a correlation between the JFK assassination and the rise in violence in society, distrust of government and other extensions of social ills.

9. The Illuminati: Subverting the Body Politic Why this attack against our body politic?In 1785, a bolt of lightning struck a courier en route to Paris from Frankfort-on-the-Main. A tract written by Adam Weishaupt, founder of the Illuminati, "Original Shift in Days of Illuminations," was recovered from the dead messenger, containing the secret society's long-range plan for "The New World Order through world revolution". The Bavarian Government outlawed the society and in 1787 published the details of The Illuminati conspiracy in "The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati." In Adam Weishaupt's own words: "By this plan, we shall direct all mankind in this manner. And, by the simplest means, we shall set all in motion and in flames. The occupations must be so allotted and contrived that we may, in secret, influence all political transactions."There is disagreement among scholars as to whether or not the Illuminati survived its banishment. Nevertheless, the group had been quite successful in attracting members and had allied itself with the extensive Masonic networks. The Illuminati was publicly founded May 1, 1776 at the University of Ingolstadt by Weishaupt, Professor of Canon Law. It was a very "learned" society; Weishaupt drew the earliest members of his new order from among his students. On December 5, 1776, students at William and Mary College founded a secret society, Phi Beta Kappa. A second chapter was formed, at Yale, in 1780. The anti-Masonic movement in the United States during the 1820s held groups such as Phi Beta Kappa in a bad light. Because of pressure, the society went public. This is noted by some researchers as the direct cause of the appearance of Yale's Order of Skull and Bones.In "The Cyclopedia Of Fraternities", a genealogical chart of general Greek-Letter college fraternities in the United States, shows Phi Beta Kappa as "the parent of all the fraternal systems in [American] higher education." There is only one "side" lineal descendant: the Yale chapter of 1780. The line then continues to Skull and Bones in 1832, and on through the other "only at Yale" senior societies, Scroll & Key and Wolf's Head.Phi Beta Kappa is the "first three Greek letters, for 'Philosophia Biou Kubernetes' or 'Love of wisdom, the helmsman of life'." A skull homophone is scull, a quick, gliding boat and part of Skull & Bones first nomenclature.John Robison, a professor of natural philosophy at Edinburgh University in Scotland and a member of a Freemason Lodge, said that he was asked to join the Illuminati. After study, he concluded the purposes of the Illuminati were not for him. In 1798, he published a book called "Proofs Of A Conspiracy":"An association has been formed for the express purpose of rooting out all the religious establishments and overturning all the existing governments.... the leaders would rule the World with uncontrollable power, while all the rest would be employed as tools of the ambition of their unknown superiors.""Proofs of A Conspiracy" was sent to George Washington. Responding to the sender of the book with a letter, the president said he was aware the Illuminati were in America. He felt that the Illuminati had "diabolical tenets" and that their object was "a separation of the People from their government."In "Proofs Of A Conspiracy", Robison printed the ceremony of initiation of the "Regent degree" in Illuminism. In it "a skeleton is pointed out to him [the initiate], at the feet of which are laid a crown and a sword. He is asked 'whether that is the skeleton of a king, nobleman or a beggar.' As he cannot decide, the president of the meeting says to him, 'The character of being a man is the only one that is importance'". This is, essentially, the same as the writing in the Skull & Bones "tomb":"Wer war der Thor, wer Weiser, Bettler oder Kaiser? Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich."Which reads:"Who was the fool, who the wise man, beggar or king? Whether poor or rich, all's the same in death."

10. Skull & Bones = Illuminati? Is the Order of the Skull & Bones part of the Illuminati?When a person is initiated into Skull & Bones, they are given a new name, similar to the practice of the Illuminati. And many recorded Illuminati members can be shown to have contact and/or strong influences with many of the professors that taught "Bonesmen" in Berlin.When a secret society conspires against the sovereignty of a king, they need to organize, raise funds, make their plans operational, and hopefully bring them to fruition.Could we have in the United States a secret society that has used the "National Security State" as a cover for their nefarious plans?From "George Bush: The Unauthorized Biography":"That September [1951], Robert Lovett replaced Marshall as secretary of defense. Meanwhile, Harriman was named director of the Mutual Security Agency, making him the U.S. chief of the Anglo-American military alliance. By now, Brown Brothers, Harriman was everything but commander-in-chief."A central focus of the Harriman security regime in Washington (1950-53) was the organization of covert operations and 'psychological warfare.' Harriman, together with his lawyers and business partners, Allen and John Foster Dulles, wanted the government's secret services to conduct extensive propaganda campaigns and mass-psychology experiments within the U.S.A., and paramilitary campaigns abroad...."The Harriman security regime created the Psychological Strategy Board (PSB) in 1951. The man appointed director of the PSB [was] Gordon Gray.... Gordon's brother, R.J. Reynolds chairman Bowman Gray Jr., was also a naval intelligence officer, known around Washington as the 'founder of operational intelligence.' Gordon Gray became a close friend and political ally of Prescott Bush; and Gray's son became for Prescott's son, George, his lawyer and the shield of his covert policy."So you have the Whitney/Stimson/Bundy clan and the Harriman/Bush boys wielding a tremendous amount of influence on the political, economic and social affairs of America and the world. Then you have Prescott Bush's buddy Richard Nixon as an activist vice-president. Then, a nation-chilling assassination, some time under LBJ with the Bundy boys keeping things in line, then Nixon as President with "Bonesmen" aides Ray Price ('51) and Richard A. Moore. Some time out for a Trilateralist-Democrat-patsy president, followed by Prescott's son as an activist vice-president under Reagan. Next, we get a Skull and Bones president who declares a "New World Order" while beating up on his business partner, Saddam Hussein.After twelve years of Republican administrations, Bush passes the reins to his drug smuggling buddy from Arkansas, Bill Clinton, who studied at Yale Law School. According to some researchers, Clinton was recruited as a CIA operative while a Rhodes Scholar at Oxford. Could this be the "old Hegallian historical dialectic process"?

11. World History: Plan or Accident? Will we get another failed Democratic administration? A scandal as disgraceful as Nixon's fall? When Robert P. Johnson (William Barr) told Clinton in a bunker in Arkansas that "you are our fair-haired boy, but you do have competition for the job you seek. We would never put all our eggs in one basket. You and your state have been our greatest asset.... Mr. Casey wanted me to pass on to you, that unless you fuck up and do something stupid, you are number one on our short list for shot at the job you always wanted." So, you have William Casey -- CIA Director, George Bush's campaign manager and Sovereign Knight of Malta -- speaking through the proxy of George Bush's last Attorney General to George's rival in the 1992 federal elections. Is it all just a show and sham for U.S. hoi polloi? Perhaps so, if there exists the type of control over the electoral process as told by Mae Brussell and the suppressed book "VoteScam," written by Jim and Ken Collier:"...Your vote and mine may now be a meaningless bit of energy directed by preprogrammed computers-which can be fixed to select certain pre-ordained candidates and leave no footprints or paper trail."In short, computers are covertly stealing your vote."--For almost three decades the American vote has been subject to government-sponsored electronic theft."--The vote has been stolen from you by a cartel of federal "national security" bureaucrats, who include higher-ups in the Central Intelligence Agency, political party leaders, Congressmen, co-opted journalists -- and the owners and managers -- of the major Establishment news media, who have decided in concert that how America's votes are counted, by whom they are counted and how the results are verified and delivered to the public is, as one of them put it, 'Not a proper area of inquiry.'"--By means of an unofficial private corporation named News Election Service (NES), the Establishment press has actual physical control of the counting and dissemination of the vote, and it refuses to let the public know how it is done."Is the American electorate subjected to cyclic propaganda, pre-selected candidates and winners, and psychological warfare to alienate Americans from the institutions established to serve them by the Constitution? Are the Democratic and Republican National Parties used for a Hegellian experiment in controlled conflict? Pamela Churchill Harriman, Averil's wife, is one of the Democratic Party's biggest fund-raisers. She once gave Bill a job as director of her "PAM PAC" when he was defeated for governor in 1980. Bill paid her back by appointing her as Ambassador to France. Another Harriman/Bush friend, Eugene Stetson ('34), was an assistant manager for Prescott Bush at Brown Brothers, Harriman's New York office. He organized the H. Smith Richardson Foundation. The foundation, in the late 1950s, participated in the MKULTRA, the CIA's domestic covert psychological warfare operation. The Richardson Foundation helped to finance the testing of psychotropic drugs, including LSD, at Bridgewater Hospital in Massachusetts, the center of some of the most brutal MK-ULTRA experiments.During the Iran-Contra operations, the H. Smith Richardson Foundation was a "private donors steering committee," working with the National Security Council to co-ordinate the Office of Public Diplomacy. This was an effort to propagandize in favor of and run cover for the Iran-Contra operations, and to coordinate published attacks on opponents of the program.The H. Smith Richardson Foundation also runs the Center for Creative Leadership at Langley to "train leaders of the CIA," as well as another center near Greensboro, North Carolina, that trains CIA and Secret Service Agents. Almost everyone who achieves the military rank of general also gets this training. This is just the tip of an iceberg. You also have eugenics and population control, suppressed history and technology, yearly retreats, profitable partnerships with brutal dictators, deals with "terrorists", the involvement of the Knights of Malta, war-mongering and profiteering, mind-control, secret societies for teens, ritual magic and more -- all spinning the dark threads in the web of conspiracy that our spinning blue ball has gotten caught in.We've got a whole new crop of "Bonesmen" coming up, including George H.W. Bush's son George W. Bush ('68), Governor of Texas. When Don Schollander ('68), the Olympic gold-medalist and only known Skull and Bones member living in Portland, was contacted by Willamette Week reporter John Schrang regarding his involvement in the Order, he said, "It's really something I can't talk about." Not wouldn't, but "couldn't".In wake of Antony Sutton's first ground-breaking exposes of the Order, the Sterling Library at Yale has refused to allow any other researchers access to the Russell Trust papers.Daniel Gilman, like most Bonesmen, makes no mention of Skull & Bones or the Russell Trust in his memoirs or biographies. So, are we all just 'fodder" for a secret society with satanic overtones that is attempting to form a one world government with themselves at the helm? Or is the Order of Skull and Bones just a bunch of frat boys from Yale? Wanna bet your future on it?


(c) Copyright Little Red Hen, 1996

SourcesGeorge Bush:"George Bush; The Unauthorized Biography"Webster Griffin Tarpley and Anton Chaitkinftp://tezcat.com/patriot"Two Faces of George Bush"By Anthony C. SuttonWiswell Ruffin House 1988"George Bush: An Intimate Portrait"By Fitzhugh GreenHippocrene Books"The Immaculate Deception: The Bush Crime Family Exposed"By Russell S. Bowen (ret. Brigadier General, U. S. Army)America West Publishers 1991"Compromised: Clinton, Bush and the CIA -- How the Presidency was Co-opted by the CIA"By Terry Reed & John CummingsSpi Books 1994"The Mafia, C.I.A. & George Bush: Corruption, Greed and Abuse of Power in the Nation's Highest Office -- The Untold Story Of America's Greatest Financial Debacle"By Pete BrewtonSPI Books 1992"The Iran-Contra Connection: Secret Teams and Covert Operations in the Reagan Era"By Jonathan Marshall, Peter Dale Scott & Jane HunterSouth End Press 1987"October Surprise: America's Hostages in Iran and the Election of Ronald Reagan"By Gary SlickTimes Books , Random House 1991"The Iran-Contra Scandal: The Declassified History"Editors - Peter Kornbluh & Malcom ByrneThe New Press 1993"For Operation Zapata - The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev, 1960-63"By Michael R. BeschlossEdward Burlingame Books 1991Names of the ships at the Bay of Pigs:"La Batalla de Giron"By Quintin Pino MachadoLa Habana: Editorial de Ciencias Sociales 1983 This source quotes one ship as the "Barbara J." According to Quintin Pino Machado, the "Houston" had been given the new name of "Aguja" (Swordfish) and the "Barbara" that of "Barracuda" for the purposes of this operation."Bay of Pigs, The Untold Story"By Peter WydenSimon and Schuster 1979This book also mentions the "Barbara J."Skull and Bones - Secret Societies:"An Introduction to the Order"By Anthony SuttonVeritas publishing 1988"America's Secret Establishment: An introduction to The Order of Skull & Bones"By Anthony SuttonLiberty House 1986"A Brief History of the Skull & Bones Society at Yale University"By John LawerencePrivate Paper 1991"The Last Secrets of Skull and Bones"By Ron RosenbaumEsquire Magazine, September, 1977"Yale Society Resists Peeks Into Its Crypt"By David W. DunlapNew York Times, 11/4/88"Skull and Bones -- Bush's Boy's Club"By Peggy Alder-Robohm (researcher)Covert Action Quarterly No. 33 (Winter 1990)"Skeleton in His Closet"By John SchragWillamette Week, September 19-25, 1991"The Cyclopedia Of Fraternities"By Albert Stevens, ed.E. B. Treat and Company 1907"The Philosophy of Right (1821)""The Philosophy of History"By Georg Wilhelm Friedrich HegelGreat Books, Encyclopedia Brittanica 1952"Life of the Party: The Biography of Pamela Digby Churchill Hayward Harriman"By Christopher OgdenLittle and Brown and Company 1994"Who's Who of the Elite"By Robert Gaylon Ross, Sr.RIE 1995"Youth from Every Quarter: A Bicentennial History Of Phillips Academy, Andover"By Frederick S. Allis, Jr.Phillips Academy 1979"The Wise Men: Six Friends and the World They Made"By Walter Issacson & Evan ThomasSimon & Schuster, Touchstone Books 1988"Born of the Blood"By John Robison"Secret Societies and Psychological Warfare"By Michael Hoffman IIWiswell Ruffin House 1989/1992"The Occult Conspiracy: Secret Societies -- Their Influence and Power in World History"By Michael HowardDestiny Books 1989"The Sword and the Grail: Of The Grail and the Templars and a True Discovery of America"By Andrew SinclairCrown Publishers 1992CIA and Intelligence:"Cloak & Gown: Scholars of the Secret War, 1939-1961"By Robin W. WinksWilliam Morrow, Quill Edition 1987"OSS: The Secret History of America's First Central Intelligence Agency"By R. Harris SmithUniversity of California 1972"Defrauding America: A Pattern Of Related Scandals -- Dirty Secrets Of The CIA And Other Government Operations"By Rodney StichDiablo Western Press 1993"The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the U.S. and the World"By Fletcher ProutyPrentice Hall 1973"The Crimes of Patriots: A True Tale of Dope, Dirty Money & the CIA"By Jonathan KwitneyNorton 1987"Official and Confidential: The Secret Life of J. Edgar Hoover"By Anthony SummersPocket Star Books 1993/1994Drug Trafficking:"Kiss The Boy's Goodbye: How The United States Betrayed It's Own POWs In Vietnam"By Monika Jensen Stevens & William StevensonPlume 1991"The Chinese Opium Wars"By Jack BreechingHarcourt Brace Jovanovich 1975"Dope, Inc.: The Book that Drove Kissenger Crazy"By the Editors of Executive Intelligence ReviewExecutive Intelligence Review 1992"The Proper Bostonians"By Cleveland AmoryE. P. Dutton 1947"The Politics of Heroin in S.E. Asia"By Alfred McCoyHarper & Row 1991"The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence & International Fascism"By Henrik KrugerSouth End Press 1980"Double Cross: The Explosive, Inside Story of the Mobster Who Controlled America"By Sam & Chuck GiancanaWarner Books 1992"The War Conspiracy: The Secret Road to the Second Indochina War"By Peter Dale ScottBobbs-Merril 1972"The Soong Dynasty"By Sterling SeagraveHarper & RowPerennial Library 1986"America's Secret Aristocracy"By Stephen BinghamBerkley Books 1990"The Big White Lie: The Deep Cover Operation that Exposed the CIA Sabotage of the Drug War"By Michael LevineThunder's Mouth Press 1993"Agency of Fear"By Edward Jay EpsteinVerso 1990"Out of Control: The Story of the Reagan Administration's Secret War in Nicaragua, the Illegal Bombs Pipeline, and the Contra Drug Connection"By Leslie CockburnLittle Brown 1987"The Guns 'n' Drugs Reader"By various authorsPrevailing Winds Research 1991"Contrabandista!"By Evert Clark & Nicholas HoorockPreger 1973"Blacklisted News, Secret History: from Chicago, '68 to 1984"By The New Yippie Book CollectiveBleecker Publishing 1983"Storming Heaven: LSD and The American Dream"By Jay StevensHarper Row 1987JFK Assassination:"Secret and Suppressed: Banned Ideas & Hidden History"By Jim Kieth, ed.Feral House 1993"The Role of Richard Nixon and George Bush in the Assassination of President Kennedy"By Paul KangasThe Realist, Summer 1991"Treason For My Daily Bread"By Mikhail LebedevVallancey Press 1977"Hired To Kill Oswald And Prevent The Assassination Of JFK: Richard Case Nagell Is -- The Man Who Knew Too Much"By Dick RussellCarroll & Graf 1992The Torbitt Document: "Nomenclature of an Assassination Cabal" (1970)By William Torbitt (David Copeland?)Prevailing Winds Research 1991Nazis & Communism:"Old Nazis, the New Right, and the Republican Party: Domestic Fascist Networks and Their Effect on U. S. Cold War Politics"By Russ BellantSouth End Press 1989,1990,1991"The Borman Brotherhood"By William StevensonHBJ 1973 NY"American Swastika: The Shocking Story of Nazi Collaborators in Our Midst from 1933 to the Present Day"By Charles HighamDoubleday and Co, 1985"Operation Sunrise"By Bradley F. Smith & Elena AgarossiBasic Books 1979"Secret Agenda: The United States Government, Nazi Scientist and Project Paperclip, 1945 to 1990"By Linda HuntSt. Martin's Press, 1991"Trading with the Enemy: An Expose of the Nazi-American Money Plot 1933-1949"By Charles HighamDelacorte Press 1983"Wall Street and the Bolshevik Revolution"By Antony SuttonArlington House 1974"Conspiracy, Mind Control & The New World Order: A Nation Of Sheep"By William LedererW.W. Norton 1961"Who Rules America? A Century of Invisible Government"By John McConaughyLongmans, Green and Co. 1934"New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies"By William StillHunington House 1990"Tragedy and Hope: A History of the World in our Time"By Carroll QuigleyMacmillan Company 1966"The Secret life of Ronald Reagan"By Larry Flynt & Donald FreedPrevailing Winds Research 1991"Architects Of Conspiracy: An Intriguing History"By William P. HoarWestern Islands 1984"Trance Formation Of America"By Cathy O'Brien & Mark PhillipsGlobal Trance Formation Info Ltd. 1995"Casebook On Alternative 3: UFO's Secret Societies and World Control"By Jim KeithIlluminet Press 1994"Millennium: Peace, Promises, and the Day They Take Our Money Away"By Tex MarrsLiving Truth Publishers 1990"The Franklin Cover-Up: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska"By John DeCampAWT, Inc. 1992"Conspiracies, Cover-Ups and Crimes: From JFK to the CIA Terrorist Connection"By Jonathan VankinParagon House 1992 Dell edt"Witness To A Century"By George SeldesBallantine Books 1987"The Power Elite"By C. Wright MillsOxford University Press 1956

NEOFATXES GLOBALS

No pot ser tant senzill que els neofatxes globals es facin l'harakiri polític :
La historia ens ensenya: Els amants de la historia, aprenem, que totes les guerres , totes les aliances, i totes les accions radicals, obeeixen sempre a un sol motiu : Els diners.
Els Templers van ser perseguits pel rei francés per a robar lis les seves propietats. Als jueus , la reina catòlica no els va permetre endurse ni or ni monedes. De que els servia vendre les seves propietats aleshores ?. I totes les actuacions històriques sempre tenen darrere els diners.
Com ja va dir el germà del Rei d'Amèrica, Jeff Bush, aquesta aliança portarà molts beneficis econòmics a Espanya. ( ho va dir així mateix, sense cap vergonya).
Al mateix temps , la sensació política a Espanya es que el Sr. Aznar esta fent un harakiri electoral a ell i al seu partit. Es possible? Pot ser que sigui tant senzill desferse dels neofatxes globals ?
La nostra historia em diu que no, que mai hem tingut tanta sort. Es mes el que ens ensenya la historia de la nostra pobra i dissortada pàtria, es que desprès de una victoria ( Batalla de Montjuïc ) ve una derrota de molt mes abast que fa que la victoria primera hagi resultat inútil ( Pèrdua de la Catalunya Nord).
Aleshores el que hem de fer es buscar com Amèrica pot ajudar la economia espanyola, i potser, fent una mica de ciència ficció, trobarem la resposta a tota aquesta barbaritat.
El pecat de Saddam: Es evident que Sadam ja va ser derrotat fa anys, o almenys això creiem tots. Però si repassem les hemeroteques dels diaris podem veure que al Agost de 2002 (dia 26) van sortir rumors que afirmaven que qui realment finançava Al Quaeda eren els saudís. Desde l'onze de Setembre mai cap acusació havia apuntat a en Saddam. Es mes, les caracterisques polítiques laiques de Saddam no feien pressuposar una aliança amb l'ultrareligios Bin Laden. Però Saddam va tenir una bona pensada, proposar a la OPEP que el petroli es cobrés en euros en comptes de en dolars. Vist això d'aquesta manera, l'atac a Saddam es només un avis per la resta de països productors de petroli.
El neocolonialisme espanyol : La economia espanyola de l'any 1982 havia superat la crisi del 73, i van arribar els socialistes i van afavorir la creació de indústries a Madrid. En molt pocs anys, la majoria de les empreses catalanes va acabar tancant degut al dumping de preus que es feia desde altres "comunitats" amb terrenys regalats, i lliures d'impostos durant anys, i , com sempre ha estat, amb sous molt mes baixos, i categories laborals no aplicades.
Així dons els socialistes es van carregar la major part de la indústria catalana. La que encara queda es en mans de multinacionals, o bé, es proveïdora d'aquestes. Per a citar dos rams, l'any 1982 a Barcelona existien les següents fabriques de motos amb capital català : Bultaco, Montesa, Ossa, Mototrans, i Derbi. De totes aquestes només queda Derbi i en una situació financera delicada. Unaltre ram, el de la joguina , pràcticament nomès queda Educa, i Hasbro i Mattel s'an fet amb el control del mercat espanyol.
Els socialistes, apart d'això van fer mes fort el sector públic, Aquest era de un 40% en temps franquistes, va passar a ser del 60% en la època socialista. Els governs del PP, seguin els criteris europeus, van privatitzar la majoria de les empreses públiques. S'ens va dir que la seva liberalització beneficiaria als ciutadans, dons podríem escollir entre FECSA o ENHER. La realitat es que ni Fecsa ni Enher ja existeixen. Que Catalana de Gas ara es Gas Natural ( i ja no es 100% de capital català) i que fins i tot han tingut la barra de traslladar les seus de Transmediterránea y Tabacos de Filipinas, a Madrid.
Amb aquest panorama, unes poques empreses espanyoles, controlen la majoria dels valors que cotitzen a borsa. En definitiva, el famós IBEX es confecciona en base a BBVA, BSCH, i les seves subempreses Repsol, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Iberia, Telefònica i totes les seves filials. I son aquestes empreses i sub-empreses les que el PP ha utilitzat per a la reconquesta d'Amèrica del Sud. El resultat ja el sabem tots : un gran desastre.
En el primer moment de la crisi argentina, es va publicar als diaris, que 300 camions de Prosegur carregats de dòlars, van sortir en una nit de Buenos Aires destí Xile. Es calcula que els bancs espanyols van treure d'Argentina 29.792 milions d' euros abans de que el govern argentí suspengués la paritat Dolar-pes argentí. (avui un dolar val tres pesos argentins ).
Així les coses no estaven malament, per als corsaris bancs espanyols ( tots recordem la xuleria del Sr. Botin en la seva reunió d'accionistes, un cop ja havia tret els diners d'Argentina ) però ara, un jutge argentí ha sentenciat que els diners dipositats en dòlars, els bancs han de tornarlos en dòlars.
La economia de sud-americà serà en un futur una economia en fort creixement, ( si no pot anar pitjor, es que només pot anar a millor ). Però el problema es que les empreses espanyoles que van participar en la "reconquesta d'Amèrica" no poden resistir tant de temps. Nomès la economia de USA es capaç de fer aquest tipus d'inversions a llarg plaç.
Subsidiats per Europa :
Actualment l'economia espanyola te dos grans problemes, el primer es aquest de la "reconquesta d'Amèrica", i el segon, i no per això menys greu es que els diners de la Comunitat Europea per a Espanya s'estan acabant.
Si el PIB espanyol puja un 2,40% els diners que ens regala Europa es un 1% del PIB. O sigui, no només les dades del creixement del PIB que els donen son falses. ( Les de la inflació encara més ).sinó que ja no podrem jugar (o robar ) mes amb aquests diners. Els alemanys i francesos ja s'han cansat, i el que es mes fort, es que el "amic" Blair ha demanat que aquests diners s'acabin encara abans del que esta previst.
Europa va ser el gran engany que vàrem fer els catalans als espanyols. Gràcies a Europa, en poc temps no tindrem ni moneda, ni exercit , ni casi estat espanyol. Els espanyols això ho saben, i tant, però mentres Europa ha anat portant diners, no els ha preocupat res mes que anar fent lleis "loapitzadores". I que ningú es confongui, en això son iguals els del PP i els del PSOE.
Ara que els diners d'Europa s'acaben, es bo buscar unaltre padrí, i amb mes motiu si aquest padrí els deixa seguir sent la "reserva espiritual de occident".
El senyor Aznar no esta trencant Europa nomès per diners, sinó també, i això es el mes perillós, per "nacionalisme ranci". El Sr. Aznar ara pot portar Espanya a ser un estat mes de la Unió (U.S.A.) , perquè això es el que garanteixeria més el seu ideal polític nacionalista. Europa camina cap a una unió de 25 estats que es pot transformar, seguint el model alemany, en una confederació de 50 o mes nacions. En pocs anys haurien de desaparèixer els actuals estats. Possiblement el Sr. Aznar prefereixi ser una semi-colonia, amb rei i tot com Anglaterra, i així obtenir el permís necessari per a fer de capatàs del "amo americà" a Sud-americà. Fixeu vos dons com els interessos polítics dels nacionalistes espanyols i dels catalans son mes divergents que mai.
Bush y Aznar, la conexió esoterica? Apart de tot això, per als fans de les revistes esotèriques existeix una connexió entre els dos líders mundials, i es la pertinença o simpaties per unes ordres, de suposat caràcter esotèric, però que realment amaguen organitzacions ultranazis. De totes les webs sobre la relació entre tota la família Bush ja només resta a internet una web sobre Skulls & Bones. La Sra. Botella, y el ministre Michavila, pertanyen a la ordre dels Legionarios de Cristo. La ultima acció coneguda realitzada pels Legionarios, va ser la proposta de beatificació de la assassina reina Isabel la Catòlica. ( En l'ultima visita de Aznar al Papa, li va regalar el llibre editat per la campanya): Ambdues organitzacions son només branques nacionals de la secta dels Illuminati. En algunes revistes espanyoles s'ha publicat que l'expresident Bush va assistir a la apertura de la camera secreta de la piràmide de Keops, on esperava trobar documentació que permetria el control del mon. Altres revistes especulen sobre el fet de que l'Arca de la Aliança encara es trobi amagada a Bagdad, i aquest sigui l'objectiu final de la guerra.
Anticonstitucionalitat: Evidentment que tots estem contra la guerra, només un ciutadà espanyol sembla estar a favor: Jose Maria Aznar. Ell surt a les Televisions reclamant "adhesió inquebrantable" però no ens explica els motius de perquè ell, el gran defensor de la Constitució Espanyola, se la pensa passar pel engonal ( un cop més ) contradient en allò que especifica la utilitat de les forces armades "defender la integritat territorial". El cap d'Estat , comandant en cap de les forces armades, esta com amagat, i tot l'enrenou dona coartada al Sr. Aznar per a engarjolar musulmans per tenir sabó, o a tancar diaris perquè escriuen masses cops la paraula "i" en basc. La excusa de la col·laboració antiterrorista del seu amic Bush facilitant-li els codis de desencriptatge del Psion II, es fútil, dons es d'esperar que els etarres estiguin fent servir els moderns PDA's en compte d'aquell ja antiquat mini ordinador.
El dilema : Aleshores si tot aquest merder no es pel terrorisme ( això només es la excusa moral o, millor dit, immoral ) ni perquè pugui faltar nos el petroli, sembla que ja hem trobat els "grandes beneficios economicos" dels que parlaba el germà del Rei d'America.
Els americans permetran a les empreses "aznarianes" el retorn d'America sense perdues, o bé garantiran la seva supervivencia a aquells mercats, i el Sr Aznar ens haurà salvat de la desfeta que ell mateix, i les seves ansies imperialistes van provocar.
Bè, direu, aixó als catalans no ens perjudica. Ja vorem. Un cop sabem aixó, ara no sabem si desitjar que el srs Bush i Asnar, tinguin exit, i la economia espanyola no s'en vagi a la merda, o que fracasin, i s'en vagi a la merda el PP i , al mateix temps, la economia.
La meva conclusió es que, pasi el que pasi, els catalans pagarem el "pato". i, nomes a tall d'exemple, recordar les ultimes maniobres de La Caixa, absorvint a traves de Acesa les autopistes espanyoles, o a travès de Gas Natural, intentant menjarse a Iberdrola. Si Aznar te exit, segur que la Caixa serà la primera victima del nou lider mundial.
I no us confoneu, aquest inspectoret d'hisenda,es, per la majoria del mon dels diners, un crack. Ell volia ser president d'Europa, pero ara Europa ja li va petita i ja s'esta mobilitzant la dreta alemanya per a que el sr Aznar sigui el nou president mundial, de la ONU, del Banc Mundial, del FMI o de algun dels seus "invents".
No pot ser tan fácil que els "neofatxes globals" es facil l'harakiri politic.

LOS HIJOS DE ALÁ

Los hijos de Alá
Por Oriana Fallaci

En esta segunda entrega, Oriana Fallaci reflexiona, al hilo de su vivencia de los ataques del 'Martes Negro', sobre el mundo islámico y sus diferencias con la cultura occidental. «En cada experiencia dejo jirones de mi alma», escribió la prestigiosa periodista italiana hace años. Una vez más, es absolutamente cierto.
NUEVA YORK.- ¿Que por qué quiero hacer este discurso sobre lo que tú llamas 'contraste entre las dos culturas'? Pues, si quieres saberlo, porque a mí me fastidia hablar incluso de dos culturas.
Ponerlas sobre el mismo plano, como si fuesen dos realidades paralelas, de igual peso y de igual medida. Porque detrás de nuestra civilización están Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidias, entre otros muchos. Está la antigua Grecia con su Partenón y su descubrimiento de la Democracia. Está la antigua Roma con su grandeza, sus leyes y su concepción de la Ley. Con su escultura, su literatura y su arquitectura. Sus palacios y sus anfiteatros, sus acueductos, sus puentes y sus calzadas.
Está un revolucionario, aquel Cristo muerto en la cruz, que nos enseñó (y hay que tener paciencia si no lo hemos aprendido) el concepto del amor y de la justicia. Está incluso una Iglesia, que nos dio la Inquisición, de acuerdo. Que torturó y quemó 1.000 veces en la hoguera, de acuerdo. Que nos oprimió durante siglos, que durante siglos nos obligó sólo a esculpir y a pintar cristos y vírgenes, y que casi asesina a Galileo Galilei. Pero también contribuyó decisivamente a la Historia del Pensamiento, ¿sí o no?
Y, además, detrás de nuestra civilización está el Renacimiento. Están Leonardo da Vinci, Miguel Angel, Rafael o la música de Bach, Mozart y Beethoven. Con Rossini, Donizetti, Verdi and company. Esa música sin la cual no sabemos vivir y que en su cultura, o en su supuesta cultura, está prohibida. Pobre de ti si tarareas una cancioncilla o los coros de Nabucco.
Y por último está la ciencia. Una ciencia que ha descubierto muchas enfermedades y las cura. Yo sigo viva, por ahora, gracias a nuestra ciencia, no a la de Mahoma. Una ciencia que ha inventado máquinas maravillosas. El tren, el coche, el avión, las naves espaciales con las que hemos ido a la Luna y quizás pronto vayamos a Marte. Una ciencia que ha cambiado la faz de este planeta con la electricidad, la radio, el teléfono, la televisión... Por cierto, ¿es verdad que los santones de la izquierda no quieren decir todo esto que yo acabo de enumerar? ¡Válgame Dios, qué bobos! No cambiarán jamás. Pues bien, hagamos ahora la pregunta fatal: y detrás de la otra cultura, ¿qué hay?
Busca, busca, porque yo sólo encuentro a Mahoma con su Corán y a Averroes con sus méritos de estudioso (los comentarios sobre Aristóteles, etc.), al que Arafat encasqueta el honor de haber creado incluso los números y las matemáticas. De nuevo chillándome en la cara, de nuevo cubriéndome de pollos, en 1972, me dijo que su cultura era superior a la mía, muy superior a la mía, porque sus antepasados habían inventado los números y las matemáticas.
MEMORIA
Pero Arafat tiene poca memoria. Por eso cambia de idea y se desmiente cada cinco minutos. Sus antepasados no inventaron los números ni las matemáticas. Inventaron la grafía de los números, que también nosotros, los infieles, utilizamos, y las matemáticas fueron concebidas casi al mismo tiempo por todas las antiguas civilizaciones. En Mesopotamia, en Grecia, en la India, en China, en Egipto y entre los mayas... Sus antepasados, ilustre señor Arafat, sólo nos han dejado unas cuantas bellas mezquitas y un libro con el que, desde hace 1.400 años, nos rompen las crismas mucho más que los cristianos nos la rompían con la Biblia y los hebreos con la Torá.
Y ahora veamos cuáles son los méritos que adornan al Corán. ¿Se puede hablar realmente de méritos del Corán? Desde que los hijos de Alá casi destruyeron Nueva York, los expertos del Islam no dejan de cantarme las alabanzas de Mahoma. Me explican que el Corán predica la paz, la fraternidad y la justicia. (Por lo demás, lo dice hasta Bush, pobre Bush. Y es lógico que Bush tenga que tranquilizar a los 24 millones de musulmanes estadounidenses, convencerlos de que cuenten todo lo que saben sobre los eventuales parientes o amigos o conocidos fieles de Osama bin Laden).
¿Pero cómo se come eso con la historia del ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo se come con el chador y el velo que cubre el rostro de las musulmanas, que hasta para poder echarle una ojeada al prójimo esas infelices tienen que mirar a través de una tupida rejilla colocada a la altura de sus ojos? ¿Cómo se come eso con la poligamia y con el principio de que las mujeres deben contar menos que los camellos, no deben ir a la escuela, no deben hacerse fotografías, etc? ¿Cómo se come eso con el veto a los alcoholes y con la pena de muerte para el que beba? Porque también esto está en el Corán. Y no me parece tan justo, tan fraterno ni tan pacífico.
Esta es, pues, mi respuesta a tu pregunta sobre el contraste de las dos culturas. En el mundo hay sitio para todos, digo yo. En su casa, cada cual hace lo que quiere. Y si en algunos países las mujeres son tan estúpidas que aceptan el chador e incluso el velo con rejilla a la altura de los ojos, peor para ellas. Si son tan estúpidas como para aceptar no ir a la escuela, no ir al doctor, no hacerse fotografías, etcétera, peor para ellas. Si son tan necias como para casarse con un badulaque que quiere tener cuatro mujeres, peor para ellas. Si sus maridos son tan bobos como para no beber vino ni cerveza, ídem. No seré yo quien se lo impida. Faltaría más. He sido educada en el concepto de libertad y mi madre siempre decía: «El mundo es bello porque es muy variado». Pero si me pretenden imponer todas esas cosas a mí, en mi casa...
Porque la verdad es que lo pretenden. Osama bin Laden afirma que todo el planeta Tierra deber ser musulmán, que tenemos que convertirnos al Islam, que por las buenas o por las malas él nos hará convertir, que para eso nos masacra y nos seguirá masacrando. Y esto no puede gustarnos, no. Debe darnos, por el contrario, razones más que suficientes para matarle a él.
CRUZADA
Pero la cosa no se resuelve, ni se termina, con la muerte de Osama bin Laden. Porque hay ya decenas de miles de Osamas bin Laden, y no están sólo en Afganistán y en los demás países árabes. Están en todas partes, y los más aguerridos están precisamente en Occidente. En nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestras universidades, en los laboratorios tecnológicos. Una tecnología que cualquier idiota puede manejar. Hace tiempo que comenzó la cruzada. Y funciona como un reloj suizo, sostenida por una fe y una perfidia sólo equiparable a la fe y a la perfidia de Torquemada cuando dirigía la Inquisición. De hecho, es imposible dialogar con ellos. Razonar, impensable. Tratarlos con indulgencia o tolerancia o esperanza, un suicidio. Y el que crea lo contrario es un iluso.
Te lo dice una que conoció bastante bien ese tipo de fanatismo en Irán, Pakistán, Bangladesh, Arabia Saudí, Kuwait, Libia, Jordania, el Líbano y en su propia casa, es decir, en Italia. Una que lo ha experimentado incluso en muchos y muy variados episodios triviales y grotescos, con los que ha tenido confirmación absoluta de su fanatismo. Nunca olvidaré lo que me pasó en la embajada iraní de Roma, cuando fui a pedir un visado para viajar a Teherán, para entrevistar a Jomeini, y me presenté con las uñas pintadas de rojo. Para ellos, signo de inmoralidad. Me trataron como una prostituta a la que hay que quemar en la hoguera. Me querían obligar a quitarme el esmalte. Y si no les hubiese dicho lo que tenían que quitarse ellos, o incluso cortarse...
Nunca olvidaré tampoco lo que me pasó en Qom, la ciudad santa de Jomeini, donde como mujer fui rechazada en todos los hoteles. Para entrevistar a Jomeini tenía que ponerme un chador, para ponerme el chador tenía que quitarme los vaqueros y para quitarme los vaqueros quería utilizar el coche con el que había viajado desde Teherán. Pero el intérprete me lo impidió. «Está usted loca, loca de remate, hacer una cosa así en Qom es correr el riesgo de ser fusilada». Prefirió llevarme al antiguo Palacio Real, donde un guardia piadoso nos acogió y nos dejó la antigua Sala del Trono.
De hecho, yo me sentía como la Virgen que para dar a luz al Niño Jesús se refugia junto a José en el pesebre del asno y del buey. Pero a un hombre y a una mujer no casados entre sí, el Corán les prohíbe estar en la misma estancia con la puerta cerrada y, hete aquí, que de pronto la puerta se abrió. El mulá dedicado al control de la moralidad irrumpió gritando «vergüenza, vergüenza, pecado, pecado». Y, para él, sólo había una forma de no terminar fusilados: casarnos. Firmar el acta de matrimonio que el mulá nos restregaba en las narices.
El problema era que el intérprete tenía una mujer española, una tal Consuelo, que no estaba dispuesta en absoluto a aceptar la poligamia y, además, yo no quería casarme con nadie. Y mucho menos con un iraní con esposa española y que no estaba dispuesta en absoluto a aceptar la poligamia. Al mismo tiempo, no quería morir fusilada ni perder la entrevista con Jomeini. En ese dilema me debatía cuando...
Te ríes, ¿verdad? Te parecen tonterías. Pues, entonces, no te cuento el final de este episodio. Para hacerte llorar te contaré el de 12 jovencitos impuros que, terminada la guerra de Bangladesh, vi ajusticiar en Dacca. Los ajusticiaron en el estadio de Dacca, a golpes de bayoneta en el tórax o en el vientre, ante la presencia de 20.000 fieles que, desde las tribunas, aplaudían en nombre de Dios. Chillaban «¡Allah akbar, Allah akbar!».
Lo sé, lo sé, en el Coliseo, los antiguos romanos, aquellos antiguos romanos de los que mi cultura se siente orgullosa, se divertían viendo morir a los cristianos como pasto de los leones. Lo sé, lo sé, en todos los países de Europa, los cristianos, aquellos cristianos a los que, a pesar de mi ateísmo, les reconozco la contribución que han hecho a la Historia del Pensamiento, se divertían viendo arder a los herejes. Pero, desde entonces, ha llovido mucho. Nos hemos vuelto más civilizados, e incluso los hijos de Alá deberían haber comprendido que ciertas cosas no se hacen.
Tras los 12 jovencitos impuros, mataron a un niño que, para intentar salvar al hermano condenado a muerte, se había abalanzado sobre los verdugos. Los militares le rompieron la cabeza a puntapiés con sus botas. Y si no me crees, vuelve a leer mi crónica y la crónica de los periodistas franceses y alemanes que, presos del terror como yo, estaban también allí. O mejor aún, mira las fotos que uno de ellos consiguió.
De todas formas, lo que quiero subrayar no es esto. Lo que quiero subrayar es que, concluido el acto, los 20.000 fieles (muchas mujeres entre ellos) abandonaron las tribunas y bajaron al terreno de juego. No de una forma despavorida, no. De una forma ordenada y solemne. Lentamente compusieron un cortejo y, siempre en nombre de Dios, pisaron a los cadáveres. Siempre gritando «¡Allah akbar, Allah akbar!». Los destruyeron como a las Torres Gemelas de Nueva York. Los redujeron a un tapiz sanguinolento de huesos rotos.
REHENES ESTADOUNIDENSES
Y así podría seguir hasta el infinito. Podría contarte cosas nunca dichas, cosas para ponerte los pelos de punta. Sobre el chocho de Jomeini, por ejemplo, que después de la entrevista celebró una asamblea en Qom para declarar que yo le acusaba de cortarle los pechos a las mujeres. De tal asamblea salió un vídeo que durante meses fue transmitido por la televisión de Teherán, de tal forma que, cuando al año siguiente volví a Teherán, fui arrestada apenas puse el pie en el aeropuerto. Y las pasé canutas, muy canutas.
Era la época de los rehenes estadounidenses. Podría hablarte de aquel Mujib Rahman que, siempre en Dacca, había ordenado a sus guerrilleros que me eliminasen por ser una europea peligrosa, y menos mal que un coronel inglés me salvó, poniendo su propia vida en peligro. O de aquel palestino, de nombre Habash, que me mantuvo durante 20 minutos con una metralleta colocada en la sien. ¡Dios mío, qué gente! Los únicos con los que mantuve una relación civilizada fueron el pobre Alí Bhutto, el primer ministro de Pakistán, ahorcado por ser demasiado amigo de Occidente, y el bravísimo rey de Jordania, Husein. Pero esos dos eran tan musulmanes como yo católica.
Pero aterricemos y veamos la conclusión de mi razonamiento. Una conclusión que seguro no les gustará a muchos, dado que defender la propia cultura, en Italia, se está convirtiendo en un pecado mortal. Y dado que, intimidados por la palabra «racista», impropiamente utilizada, todos callan como conejos. Yo no voy a levantar tiendas a La Meca. Yo no voy a cantar padrenuestros y avemarías ante la tumba de Mahoma. Yo no voy a hacer pipí en el mármol de sus mezquitas ni a hacer caca a los pies de sus minaretes.
Cuando me encuentro en sus países (de los que no guardo buen recuerdo), jamás olvido que soy huésped y extranjera. Estoy atenta a no ofenderles con costumbres, gestos o comportamientos que para nosotros son normales, pero que para ellos son inadmisibles. Los trato con obsequioso respeto, obsequiosa cortesía, me disculpo si por descuido o ignorancia infrinjo algunas de sus reglas o supersticiones.
Y este grito de dolor y de indignación te lo he escrito teniendo ante los ojos imágenes que no siempre eran las apocalípticas escenas con las que comencé mi discurso. A veces, en vez de dichas imágenes, veía otras, para mí simbólicas (y por lo tanto, indignantes), de la gran tienda con la que, el verano pasado, los musulmanes somalíes hollaron, ensuciaron y ultrajaron durante tres meses la plaza del Duomo de Florencia. Mi ciudad.
Una tienda levantada para censurar, condenar e insultar al Gobierno italiano que les albergaba, pero que no les concedía los visados necesarios para pasearse por Europa y no les dejaba introducir en Italia la horda de sus parientes: madres, abuelos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, cuñadas encinta e, incluso, parientes de los parientes. Una tienda situada al lado del bello Palacio del Arzobispado, en cuyas escalinatas dejaban sus sandalias o las babuchas que, en sus países, alinean fuera de las mezquitas. Y junto a las sandalias y a las babuchas, las botellas vacías de agua con la que se lavaban los pies antes de la oración. Una tienda colocada frente a la catedral con la cúpula de Brunelleschi y al lado del Bautisterio con las puertas de oro de Ghiberti.
Una tienda, por fin, amueblada como un vulgar apartamento: sillas, mesas, chaise-longues y colchones para dormir y hacer el amor, y hornos para cocer la comida y apestar la plaza con el humo y con el olor. Y, gracias a la inconsciencia del ENEL que ilumina nuestras obras de arte cuando quiere, luz eléctrica gratis.
Gracias a una grabadora, los gritos de un vociferante muecín que puntualmente exhortaba a los fieles, ensordecía a los infieles y tapaba el sonido de las campanas. Y junto a todo esto, los amarillos regueros de orina que profanaban los mármoles del Bautisterio (¡qué asco! ¡Tienen la meada larga estos hijos de Alá! ¿Cómo hacían para llegar al objetivo, separado de la verja de protección y, por lo tanto, distante casi dos metros de su aparato urinario?). Junto a los regueros amarillos de orina, el hedor de la mierda que bloqueaba el portón de San Salvador del obispo, la exquisita iglesia románica (del año 1000) que se encuentra a la espalda de la plaza del Duomo y que los hijos de Alá habían transformado en un cagatorio. Lo sé de primera mano.
Lo sé bien porque fui yo la que te llamé y te rogué que hablases de ellos en el Corriere, ¿recuerdas? Llamé también al alcalde, que tuvo la amabilidad de venir a mi casa. Me escuchó y me dio la razón: «Tiene razón, toda la razón...». Pero no hizo levantar la tienda. Se olvidó del tema o no fue capaz de conseguirlo. Llamé incluso al ministro de Exteriores, que era un florentino, un florentino de esos que hablan con acento muy florentino y, por lo tanto, perfecto conocedor de la situación. También él me escuchó. Y me dio la razón: «Sí, sí, tiene usted toda la razón». Pero no movió un dedo para quitar la tienda. Y no sólo eso sino que, además, rápidamente contentó a los hijos de Alá que orinaban en el Bautisterio y cagaban en San Salvatore del Obispo (me da la sensación de que de las abuelas, las madres, los hermanos y hermanas, los tíos y tías, los primos y las cuñadas encinta están ya donde querían estar. Es decir, en Florencia y en las demás ciudades de Europa).
Entonces cambié de sistema. Llamé a un simpático policía que dirige la oficina de seguridad de la ciudad y le dije: «Querido agente, no soy un político. Por eso, cuando digo que voy a hacer una cosa, la hago. Además conozco la guerra y hay ciertas cosas que me son familiares. Si mañana por la mañana no levantan la jodida tienda, la quemo. Juro por mi honor que la quemo y que ni siquiera un regimiento de carabineros conseguirá impedírmelo. Y por esto que acabo de confesarle, quiero, además, ser arrestada, llevada a la cárcel esposada. Así termino saliendo en todos los periódicos».
Pues bien, siendo más inteligente que todos los demás, al cabo de pocas horas hizo levantar la tienda. En el lugar de la tienda quedó sólo una inmensa y repugnante mancha de suciedad. Toda una victoria pírrica. Pírrica porque no influyó para nada en los demás estúpidos que, desde hace años, hieren y humillan a la que era la capital del arte, la cultura y la belleza. Pírrica porque no desanimó para nada a los otros arrogantísimos huéspedes de la ciudad: a los albaneses, sudaneses, bengalíes, tunecinos, argelinos, paquistaníes y nigerianos, que con tanto fervor contribuyen al comercio de la droga y de la prostitución, por lo que parece no prohibido por el Corán.
Sí, sí, están todos donde estaban antes de que mi policía levantase la tienda. Dentro de la plaza de los Uffizi, a los pies de la Torre de Giotto. Delante de la Logia de Orcagna, alrededor de la Logia de Porcellino. Frente a la Biblioteca Nacional, a la entrada de los museos. En el Puente Viejo, donde de vez en cuando se lían a cuchilladas o a tiros. En todos los lugares en los que han pretendido o conseguido que el municipio les financie (sí, señor, les financie).
En el atrio de la iglesia de San Lorenzo, donde se emborrachan con vino, cerveza y licores, raza de hipócritas, y donde profieren todo tipo de obscenidades a las mujeres. (El verano pasado, en ese atrio, me las dijeron incluso a mí, que soy ya una mujer mayor. Y, como es lógico, les planté cara. Sí, sí les planté cara. Uno sigue todavía allí, doliéndole los genitales). En medio de las históricas calles, donde campan a sus anchas con el pretexto de vender sus mercancías. Por mercancías entiendo bolsos y maletas copiadas de modelos protegidos con sus respectivas marcas y, por lo tanto, ilegales. Amén de sus postales, lapiceros, estatuillas africanas que los turistas ignorantes creen que son esculturas de Bernini, o ropa. («Je connais mes droits [Conozco mis derechos]», me espetó, en el Puente Viejo, uno al que vi vender ropa).
RESIGNACION
Y si al ciudadano se le ocurre protestar, si les responde que «esos derechos los vas a ejercer a tu casa», se le tacha inmediatamente de «racista, racista». Mucho cuidado con que un polícía municipal se le acerque y le insinúe: «Señor hijo de Alá, excelencia, ¿no le molestaría demasiado apartarse un poquito para dejar pasar a la gente?». Se lo comen vivo. Lo agreden con sus navajas. O, como mínimo, insultan a su madre y a su progenie. «Racista, racista». Y la gente lo soporta todo, resignada. No reacciona ni siquiera cuando les gritas lo que mi abuelo gritaba durante la época del fascismo: «¿No os importa nada la dignidad? ¿No tenéis un poco de orgullo, cabestros?».
Sé que eso pasa también en otras ciudades. En Turín, por ejemplo. Esa Turín que hizo Italia y que, ahora, ya casi no parece una ciudad italiana. Parece Argel, Dacca, Nairobi, Damasco o Beirut. En Venecia. Esa Venecia en la que las palomas de la plaza de San Marcos fueron sustituidas por tapetes con la mercancía y, donde incluso Otelo se sentíría a disgusto. En Génova. Esa Génova donde los maravillosos palacios que Rubens admiraba tanto fueron secuestrados por ellos y se deterioran como bellas mujeres violadas. En Roma. Esa Roma donde el cinismo de la política, de la mentira, de todos los colores, los corteja con la esperanza de conseguir su futuro voto y donde los protege el mismísimo Papa. (Santidad, ¿por qué no los acoge, en nombre del Dios único, en el Vaticano? A condición, que quede claro, de que no ensucien incluso la Capilla Sixtina, las estatuas de Miguel Angel y los cuadros de Rafael).
TRABAJO
En fin, ahora soy yo la que no entiende. No entiendo por qué a los hijos de Alá en Italia se les llama «trabajadores extranjeros». O «mano de obra que necesitamos». No hay duda alguna de que algunos de ellos trabajan. Los italianos se han vuelto unos señoritingos. Van de vacaciones a las Seychelles y vienen a Nueva York a comprar ropa en Bloomingdale's. Se avergüenzan de trabajar como obreros y como campesinos y no quieren que se les asocie ya con el proletariado.
¿Pero aquellos de los que estoy hablando qué trabajadores son? ¿Qué trabajo hacen? ¿De qué forma suplen la necesidad de mano de obra que el ex proletario italiano ya no cubre? ¿Vagabundeando por la ciudad con el pretexto de las mercancías para vender? ¿Zanganeando y estropeando nuestros monumentos? ¿Rezando cinco veces al día?
Además, hay otra cosa que no entiendo. Si realmente son tan pobres, ¿quién les da el dinero para el viaje en los aviones o en los barcos que los traen a Italia? ¿Quién les da los 10 millones por cabeza (10 millones como mínimo) necesarios para comprarse el billete? ¿No se los estará pagando, al menos en parte, Osama bin Laden, con el objetivo de poner en marcha una conquista que no es sólo una conquista de almas, sino también una conquista de territorio?
Y aunque no se lo dé, esta historia no me convence. Aunque nuestros huéspedes fuesen absolutamente inocentes, aunque entre ellos no haya ninguno que quiera destruir la Torre de Pisa o la Torre de Giotto, ninguno que quiera obligarme a llevar el chador, ninguno que quiera quemarme en la hoguera de una nueva Inquisición, su presencia me alarma. Me produce desazón. Y se equivoca el que se plantea este fenómeno a la ligera o con optimismo. Se equivoca, sobre todo, quien compara la oleada migratoria que se está abatiendo sobre Italia y sobre Europa con la oleada migratoria que nos condujo a América en la segunda mitad del siglo XIX, incluso a finales del XIX y comienzos del XX. Y te digo el porqué.

Copyright: CORRIERE DELLA SERA
Traducción de José Manuel Vidal